Borgio.sk

Všeobecné obchodné podmienky sport-kodaj.sk

 1. 1.      Spôsob objednávania

1.1.      Záväzné potvrdenie objednávky

 1. 2.      Povinnosti predávajúceho
 2. 3.      Povinnosti kupujúceho
 3. 4.      Dodacie podmienky, termíny
 4. 5.      Ceny tovaru
 5. 6.      Záručná doba
 6. 7.      Reklamácie

7.1.   Reklamácia sa vzťahuje len na:

7.2.   Reklamácia sa nevzťahuje na:

7.3.   Postup pri reklamácii

7.4.   Doba vybavenia reklamácie

 1. 8.      Zrušenie objednávky
 2. 9.      Storno objednávky zo strany predávajúceho
 3. 10.  Bezdôvodné neprevzatie zásielky
 4. 11.  Ochrana osobných dát

 

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. V prípade otázok o produkte, ktorý chcete kúpiť, napíšte nám email na adresu sport-kodaj@centrum.sk. Na otázky Vám radi odpovieme.

 

1.1  Záväzné potvrdenie objednávky

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinných polí vo formulári. Po zaslaní objednávky obdržíte potvrdenie o prijatí objednávky. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje spätné potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva nadobúda platnosť objednaním a následným potvrdením objednávky predávajúcim.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje zákazníkom dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

-          oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom,

-          oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,

-          poškodenie zásielky zavinené dopravcom,

-          prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,

-          výber tovaru zákazníkom, ak po prevzatí zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám.

Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

-          objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,

-          zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

-          v prípade, že si tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj náklady opätovného doručenia.

-          v prípade, že si kupujúci tovar objednaný na osobné prevzatie nevyzdvihne do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky, bude objednávka zrušená a tovar predaný inému zákazníkovi.

 

4. Dodacie podmienky, termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím tretích subjektov (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. bude pripravený na odber u predávajúceho (osobný odber v kamennej prevádzke). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky.

 

Objednávky sú vybavované priebežne s tým, že každá objednávka je vybavovaná jednotlivo. Ak niektorý z objednaných tovarov nie je, pošle sa len tovar skladom (na čo je kupujúci vopred upozornený zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu a telefónne číslo), a k chýbajúcim tovarom sa už predávajúci nevracia.

 

Osobný odber: tovar je možné vyzdvihnúť deň po potvrdení objednávky v predajni Šport Kodaj, Trnavská 31, 902 01 Pezinok v prevádzkových hodinách.

 

Dodacia lehota je zvyčajne do 14 pracovných dní, najneskôr do 4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný a budete o ňom vopred informovaný.

 

5. Ceny tovaru

Predajné ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny tovaru na stránke www.sport-kodaj.sk v sebe nezahŕňajú náklady spojené s dodaním tovaru. Cena za dodávku tovaru sa odvíja od platného cenníka služieb Slovenskej pošty.

 

6. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je pokladničný blok (faktúra), ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru zákazníkovi. Pokiaľ je kupujúci právnická osoba alebo podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. V tomto prípade záručná lehota je stanovená na dĺžku 6 mesiacov.

 

7. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky si na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať. Neprijímame reklamácie na závady spôsobené poškodením počas prepravy. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade Vám pošleme zásielku novú. Môže sa stať, že zásielka je poškodená nevhodnou manipuláciou počas prepravy.

 

7.1 Reklamácia sa vzťahuje len na:

-        preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania..

 

7.2 Reklamácia sa nevzťahuje na:

-        chyby spôsobené užívateľom počas neodborného používania tovaru, opotrebovaní, zásahom užívateľa do tovaru.

 

7.3 Postup pri reklamácii

Aby mohla byť reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

-          po prevzatí tovaru si prezrite tovar a pokladničný blok (faktúra), ktorý slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru,

-          v prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnený doklad (faktúra) alebo žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky,

-          v prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol poslaný s tovarom a kópiu dokladu od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky spojené s dopravou reklamovaného tovaru predávajúci nevracia. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

7.4 Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 15 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

8. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zadania objednávky. Zrušenie objednávky bude akceptované len v tom prípade, keď bude tovar a obal tovaru nepoškodený!

 

9. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-        objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

-        tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

10. Bezdôvodné neprevzatie zásielky

Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka, ktorú dopravca alebo Slovenská pošta vráti s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. V takomto prípade má právo predávajúci fakturovať zákazníkovi poplatok za vzniknuté náklady spojené s dopravou neprevzatej zásielky vo výške skutočných vzniknutých nákladov na dopravu neprevzatej zásielky.

Zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky, ak prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy.

 

V prípade nezaplatenia objednávky a tým vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme nútení pristúpiť k vymáhaniu predmetnej pohľadávky súdnou cestou. Za vznik takejto situácie nesie plnú zodpovednosť zákazník a hradí všetky náklady vzniknuté z titulu vymáhania pohľadávky a to najmä: súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a následne trovy exekučného konania.

 

12. Ochrana osobných dát

V plnej miere sa riadime zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa